Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

தெய்வத்தின் குரல் - இரண்டாம் பாகம்தெய்வத்தின் குரல் (இரண்டாம் பாகம்)
1-ம் பகுதி மங்களாரம்பம்

குழந்தை ஸ்வாமி

கிழவியும் குழவியும்

தமிழ் நாட்டின் சிறப்பு

உலகுக்கெல்லாம் சொந்தமானவர்

குரு

நம்மை நாமாக்குகிறவர்

ஒரு ராஜா-ராணிக் கதை

குரு பரம்பரை

'த்ராவிட' விஷயம்

வேடனே ராஜா; ஜீவனே பிரம்மம்

குரு பக்தி

குருகுல வாஸம்

சரணாகதியே முக்கியம்

அத்வைதம்

அத்வைதம்

உலகம் எப்படிப் பொய்?

வேறு வேறாவது எப்படி?

வேதத்தின் முடிவும் சங்கரரின் முடிவும் ஒன்றே

"சங்கர சம்பிரதாயம்"

அத்வைதமோ த்வைதமோ? அதுவும் பராசக்தி வசமே!

மூன்றாவது வழி

வேத மதம்

ஹிந்துமதத்தின் ஆதார நூல்கள்

நம் அறியாமை

மதம் எதற்கு

14 பிரமாண நூல்கள்

பழைய பெருமையும் இன்றைய அவநிலையும்

வேதம்

மதத்தின் மூலாதாரம் வேதமே

அநாதி - அபௌருஷேயம்

ஒலியும் படைப்பும்

வெள்ளையர் ஆராய்ச்சி; நல்லதும் கெட்டதும்

கால ஆராய்ச்சி சரியல்ல

அத்யயன முறைகள்

தெய்வ வாக்கு

வேதங்கள் அனந்தம்

மந்திர யோகமும் மந்திர ஸித்தியும்

ஒலியின் பயனும் பொருளின் பயனும்

வேதத்தின் மகிமை

யக்ஞம்

மற்ற மதங்களில் இல்லாதது

வேள்வியின் மூன்று பயன்கள்

தேவகுல - மனிதகுல பரஸ்பர சகாயம்

காரிய சக்தியும் காப்புச் சக்தியும்

தேவகாரியமும் பித்ரு காரியமும்

வேள்வியின் தாத்பரியம்

ஜீவஹிம்ஸை செய்யலாமா ?

முறை வேறாயினும் முடிவு ஒன்றே

கலியில் ஜீவபலி உண்டா ?

யாகம் செய்பவர்கள்

ரிக்-யஜுஸ்-ஸாமம்-அதர்வம்

பொதுவான பெருங் கருத்து

பிராம்மணம், ஆரண்யகம்

உபநிஷதங்கள்

பிரம்ம ஸூத்ரம்

வேதமும் வேதாந்தமும் முரணானவையா ?

தசோபநிஷத்துக்கள்

வேதங்களின் முக்கிய தாத்பரியம் என்ன ?

உபதேச ஸாரம்

வேதமும் தமிழ்நாடும்

வேத சாகை

பிராம்மணரல்லாதார் விஷயம்

சாகைகளின் பிரிவினையும் வழக்கில் உள்ளவையும்

பிராம்மணர் கடமை

வேத ரக்ஷணத் திட்டங்கள்

வேத பாஷ்யம்

என் கடமை

முடிவுரை

ஷடங்கங்கள்

ஷடங்கங்கள்

கல்வெட்டும் செப்பேடும்

ஆறு அங்கங்கள்

சிக்ஷை: வேதத்தின் மூக்கு

மூச்சு அவயவம்

விஞ்ஞான பூர்வமான யோகம்

மூல பாஷை ஸம்ஸ்கிருதமே

உச்சரிப்பு விதிகள்

பல மொழிகளின் லிபிகள்

எல்லா சப்தங்களும் உள்ள மொழி

சுதேச-விதேச மொழிகளும், லிபிகளும்

அக்ஷமாலை

உச்சரிப்பின் முக்யத்துவம்

சில சிறிய வித்யாஸங்கள்

வேத சப்தமும் பிரதேச மொழிச் சிறப்பும்

வேத உச்சரிப்பால் பிரதேச மொழி விசேஷமா? பிரதேச மொழியை வைத்து வேத உச்சரிப்பா ?

மாதப் பெயர்கள்

சீக்ஷா சாஸ்திரத்தின் மற்ற சிறப்புகள்

வியாகரணம் : வேதத்தின் வாய்

இலக்கணத்தின் பெருமை

வியாகரணமும் சிவபெருமானும்

இலக்கண நூல்கள்

வடமொழி வியாகரணமும் தமிழிலக்கணமும்

ஸம்ஸ்கிருதம் சர்வதேச மொழி

மொழி ஆராய்ச்சியும் சமய சாஸ்திரமும்

சந்தஸ் : வேதத்தின் பாதம்

செய்யுளிலக்கணம்

பாதம் - அடி - FOOT

கணக்கிடுவது எப்படி ?

காவிய சந்தம் பிறந்த கதை

சில சந்த வகைகள்

சந்தஸ் சாஸ்திரத்தின் உபயோகம்

வேதத்தின் பாதம், மந்திரத்தின் மூக்கு

நிருக்தம் : வேதத்தின் காது

ஜ்யோதிஷம் : வேதத்தின் கண்

கண் என்பது ஏன்?

வான சாஸ்திரமும் ஜோஸ்யமும்

புராதன கணித நூல்கள்

கிரஹமும், நக்ஷத்திரமும்

கிரஹங்களும் மனித வாழ்வும்

சகுனம், நிமித்தம்

புராதன நூல்களில் நவீனக் கண்டுபிடிப்புக்கள்

மூடநம்பிக்கையல்ல; ஆதார பூர்வமான உண்மைகளே !

ப்ரத்யக்ஷ நிரூபணம்

கல்பம் : வேதத்தின் கை

மீமாம்ஸை : கர்ம மார்க்கம்

வேதத்தின் சட்ட விளக்கம்

கடவுட் கொள்கை இல்லை

பௌத்தத்தை வென்ற நியாமும் மீமாம்ஸையும்

பௌத்தமும் பாரத ஸமுதாயமும்

சங்கரரும் இதர ஸித்தாந்தங்களும்

ஸாங்கியம்

மீமாம்ஸையும் ஆதிசங்கரரும்

அர்த்த நிர்ணயம் எப்படி?

மீமாம்ஸைக் கொள்கைகள்

சங்கரர் தரும் பதில்

வேதாந்த மதங்களும் மீமாம்ஸையும்

பண்டிதருலகில் மீமாம்ஸையின் மதிப்பு

நியாயம் : யுக்தி சாஸ்திரம்

அநுமானம் முக்யமான பிரமாணம்

பதார்த்தம்

பிரமாணங்கள்

பகவானைக் காட்டவே பகுத்தறிவு

எல்லாவித அறிவும் வேண்டும்

தர்க்க சாஸ்திர நூல்கள்

உலகப் படைப்பின் காரணம்

சில கதைகளும் வாதங்களும்

புராணம்

வேதத்தின் பூதக் கண்ணாடி

புராணமும், சரித்திரமும்

புராணங்கள் பொய்யா, உருவகமா ?

கற்பனையேயானாலும் கருத்துள்ளதே !

வியாஸர் தந்த செல்வம்

உப புராணங்களும் பிற புராணங்களும்

" இதிஹாஸம் " - " புராணம் ": பெயர் விவரம்

இதிஹாஸங்களின் பெருமை

தெய்வங்களுள் பேதம் ஏன் ?

ஒன்றே பலவாக

வழிகள் பல; குறிக்கோள் ஒன்றே

புராணத்தை போதித்தவர்

நண்பனாகப் பேசுவது

உபந்நியாஸமும் திரைப்படமும்

ஸ்தல புராணங்கள்

ஸ்தல புராணங்களின் ஸத்தியத்வம்

பல வரலாறுகளிடை தொடர்பு

ஸ்தலபுராணங்களின் சிறப்பு

காத்துத்தருவது நம் கடமை

சுவடிகள், நூலகங்கள்

தர்ம சாஸ்திரம் (ஸ்மிருதி)

புராண லக்ஷியத்துக்கு நடைமுறை வழி

ஸ்மிருதிகளும், துணை நூல்களும்

வைத்யநாத தீக்ஷிதீயம்

சுயச்சையும் கட்டுப்பாடும்

சின்னங்கள்

ஸ்மிருதிகள் சுதந்திர நூல்கள் அல்ல

வேதமே ஸ்மிருதிகளுக்கு அடிப்படை

ச்ருதி-ஸ்மிருதி;ச்ரௌதம்-ஸ்மார்த்தம்

ஸம்ஸ்காரம்

நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்கள்

தேவலோகம் அல்லது ஆத்ம ஞானத்துக்கு வழி

மூன்றுவிதமான லோகங்கள்

ஸம்ஸ்காரம் என்பதன் பொருள்

அஷ்ட குணங்கள்

குணமும் காரியமும்

அக்னியின் முக்யத்வம்

ஸம்ஸ்காரங்களின் பெயர்கள்

பெற்றோர் செய்யும் ஸம்ஸ்காரங்கள்

சிலருக்கு ஏன் இல்லை?

பிரம்மசரியம்

பிரம்மசரிய ஆசிரமம்

சாஸ்திர விதியும், பொது வழக்கும்

மூலாதாரம் வீணாகக் கூடாது

பிரம்மச்சாரியின் லக்ஷணம்

நைஷ்டிக பிரம்மசரியம்;இல்லற வாழ்க்கை

உபநயன காலம்

உபநயன உதாரண புருஷர்கள்

வயசு நிர்ணயத்துக்குக் காரணம்

இயற்கையை மதிக்கும் இல்லறம்

காயத்ரீ

வேதியரின் தேகத்தூய்மை

காயத்ரீ மந்திர மகிமை

ஸந்தியாவந்தனத்தின் இதர அம்சங்கள்

பெண்கள் விஷயம் என்ன?

பெண்களின் உயர்ந்த ஸ்தானம்

விவாஹம்

தர்மத்துக்காகவே ஏற்பட்டது

குடும்பக் கட்டுப்பாடும் பெண் தொகைப் பெருக்கமும்

விவாஹமே பெண்டிருக்கு உபநயனம்

விவாஹ வயதும் சட்டமும்

விவாஹ வயது குறித்த விவாதம்

எட்டு வித விவாஹங்கள்

ஏன் பாலிய விவாஹம்?

நாம் இப்போதே செய்ய வேண்டியது

விவாஹத்தில் எளிமை

தாய்குலத்தின் பெருமை

மணப்பிள்ளையின் கடமை

மடத்தில் செய்துள்ள ஏற்பாடு

வாஸ்தவமான சீர்திருத்தம்

பெண்கள் உத்தியோகம் பார்ப்பது

எடுத்துச் சொல்லிப் பயனுண்டா?

செலவில் சாஸ்திரோக்தம்

உற்றமும் சுற்றமும் செய்யவேண்டியது

சிக்கனத்துக்கு மூன்று உபாயம்

விவாஹத்தின் உத்தேசங்கள்

கிருஹஸ்தாச்ரமம் (இல்லறம்)

இல்லறத்தான்; இல்லாள்

ஒளபாஸனம்

புது பிராம்மண ஜாதி உண்டாக்கலாமா?

ஸ்திரீகளின் ஒரே வைதிகச் சொத்து

அக்னியின் சிறப்பு

அக்னி காரியங்கள்

மற்ற ஸம்ஸ்காரங்கள்

உடன்கட்டை ஏறுதல்

ஸம்ஸ்கார லக்ஷியம்

அந்தணனின் அன்றாடம்

வித்யாஸ்தானம்: முடிவுரை

உபவேதங்கள்

சுதேசம்-விதேசம்; பழசு-புதிசு

பிறகு போகவே முதலில் வேண்டும்

ஜாதிமுறை

நவீனர்களின் கருத்து

வேதம், கீதை இவற்றின் கருத்து

பிறப்பாலேயே குணமும் தொழிலும்

குணப்படித் தொழில் தேர்வு நடைமுறையில் இல்லை

அதிக ஸெளகர்யம் கூடாது

ஒரு பெரிய தப்பபிப்ராயம்

ஸம வாய்ப்பு விஷயம்

ஐக்கிய சக்தி

பிற மதங்களில்

ஹிந்து மதத்தின் சிரஞ்சீவித்வம்

சலுகை இல்லை

அனைத்தும் அனைவர் பொருட்டுமே!

நாலாம் வர்ணத்தவரின் அநுகூல நிலை

மரியாதைக் குறைவல்ல;அஹம்பாவ நீக்கமே!

நான் சொல்வதன் நோக்கம்

ஸர்வரோக நிவாரணி

'ஒழியணும்' மறைந்து 'வளரணும்' வளரட்டும்!

மங்களாரத்தி

முதலுக்கு முதல் : முடிவுக்கு முடிவு.


 

1

Previous page in    is தெய்வத்தின் குரல் - முதல் பாகம்
Previous
Next page in   is  தெய்வத்தின் குரல் - மூன்றாம் பகுதி
Next
htmltitle
UPDATE on 13 July 2017:

Thanks to the devotees at dheivathinkural.wordpress.com, many corrections have been incorporated on these pages. If you find an error, please help us by reporting it